Welkom op de website van Praktijk de Waterlelie. Eind dit jaar stopt deze praktijk.

Vanaf 20-10-2021 neem ik geen nieuwe cliënten meer aan omdat de praktijk stopt per 31-12-2021. In Vlissingen en Heinkenszand zijn collega's gevestigd die ook bij een beroepsvereniging zijn aangesloten en waarvoor zorgverzekeringen dus ook vergoedingen verstrekken:

Vlissingen: https://www.agnesvoetreflex.nl en https://www.Jea-Bo.nl

Heinkenszand: https://www.praktijkchristianvandebeek.nl

Wat is Voetreflex PlusTM 
Deze duizenden jaren oude effectieve geneeswijze is oorspronkelijk uit China afkomstig. In de Chinese ziekenhuizen wordt deze massage toegepast als preventieve therapie: om te voorkomen dat je ziek wordt. Om te voorkomen dat je ziek wordt kun je zelf veel doen.
 
Reflexzonetherapie steunt het zelfgenezend vermogen

Door de reflexzones te masseren wordt de doorbloeding, lymfe- en energiedoorstroming gestimuleerd en worden afvalstoffen sneller afgevoerd. Hierdoor wordt de gezondheid hersteld en verminderen of verdwijnen klachten.     De vitaliteit neemt toe, lichaam en geest ontspannen en het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd.

Waarbij kan reflexzonetherapie helpen?

 • Spijsverteringsklachten, obstipatie, diarree
 • Vermoeidheid, futloosheid, lusteloosheid
 • Slapeloosheid
 • Stress, burn-out
 • Bewegingsklachten, spierpijn, gewrichtspijn, fibromyalgie
 • Hoofdpijn, migraine, nekpijn, rugklachten
 • Ademhalingsproblemen, astma, COPD
 • Huidproblemen, hooikoorts
 • Hormonale problemen
 • Klachten tijdens zwangerschap
 • Hulp bij kinderwens/vruchtbaarheidsproblemen
 • neurologische klachten
 

Corona update

Geachte cliënt, gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren. 

• Ik plan mijn afspraken zo ruim, dat u geen andere cliënten tegenkomt; 

• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts, nieuw opgetreden buikklachten of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken, ook als de klachten vlak voor de afspraak optreden. Natuurlijk wordt ook dan de behandeling niet in rekening gebracht;  

• Kom altijd alleen; 

 U kunt zelf twee handdoeken mee te nemen en eventueel een handdoek voor over het hoofdkussen als u dit prettiger vindt en uw eigen flesje water voor na de behandeling; 

• Neemt u verder zo min mogelijk spullen mee en stop uw spullen die noodzakelijk zijn weg in uw tas of jaszak;

• Vlak vóór de afspraak, voordat u binnenkomt, stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan; 

 Ik zet de voordeur voor u open en wacht in de hal tot u op de behandeltafel heeft plaatsgenomen, dan neem ik mijn plaats in op de behandelkruk om zoveel mogelijk de voorgeschreven 1,5 meter in acht te nemen; 

 Bij binnenkomst èn voor vertrek kunt u uw handen desinfecteren met de handgel die onder de kapstok staat; 

• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep; 

• Als u of ik dat voor het gevoel van veiligheid prettiger vindt kunnen wij mondkapjes opdoen die de ander beschermen in geval van onverhoopt hoesten of niezen. Ik heb mondkapjes in huis, daarnaast kan ik een gezichtsscherm opzetten om toch de handen en armen te kunnen masseren;

• Na de behandeling verlaat ik de praktijkruimte voordat u van de behandeltafel komt, en ga mijn handen wassen, dan wacht ik op u in de hal op 1,5 meter afstand om (indien gewenst) een nieuwe afspraak te maken; 

• Contante betaling is niet mogelijk, achteraf overmaken of eventueel pinnen 

• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk; 

 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. 
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, reflexzonetherapiebehandeling
 • de kosten van het consult

Algemene Voorwaarden

1.            Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2.            De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

               a. De therapeut en de cliënt gaaneen relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhoudingtherapeut –               cliënt.

               b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag enbehandeldoelen. Deze                           kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3.            De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

               a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meernodig zijn;

               b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessiesmeer wilt afspreken;

               c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessiesmeer te zullen geven;

               d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uitdeze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende desessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

               e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiekvan de cliënt en de competentie van de                    therapeut, de therapeutniet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan deorde wanneer de                           problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4.            De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken isvoor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie,tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5.            Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie eenbedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken.

6.            In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met tweepersonen anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur.

7.            Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8.            Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / tweewerkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9.            De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessiesen andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kanworden ingezien. Op verzoek  wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

10.         De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliëntworden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen enandere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

11.         Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

12.         De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van natuurgeneeskundig therapeuten de FAGT. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bijdeze beroepsvereniging melden Secretariaat@fagt.org). De therapeut isdaarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege              www.tcz.nu

13.         Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde  aangifte bij depolitie worden gedaan.

14.         De therapeut, is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15.         De therapeut, is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Jan Campertstraat 27 te Middelburg, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.